Bibelställen om det kristna dopet

(OBS de gråmarkerade bibelställena är inte teologerna överens om de talar om dop eller ej.)

Mat 28:17-20

 

Mat 28:17 Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade.

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Mat 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Mat 28:20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mrk 16:16

Mar 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Joh 3:5

Joh 3:5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Joh 13:10

Joh 13:10 Jesus svarade: "Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla."

Apg 2:38

Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Apg 2:41

Apg 2:41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Apg 8:12-17

Apg 8:12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

Apg 8:13 Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.

Apg 8:14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.

Apg 8:15 Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande,

Apg 8:16 eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn.

Apg 8:17 Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

Apg 8:35-39

Apg 8:35 Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom.

Apg 8:36 När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: "Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?"

Apg 8:38 Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.

Apg 8:39 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa.

Apg 9:18 (1-18), 22:16

Om Paulus

Apg 9:18 Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt.

Apg 10:47-48

Apg 10:47 Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?"

Apg 10:48 Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Apg 16:14-15

Apg 16:14 En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.

Apg 16:15 När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: "Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren." Och hon övertalade oss.

Apg 16:33

Apg 16:33 Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast.

Apg 18:8

Apg 18:8 Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.

Apg 19:1-6

Apg 19:1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar,

Apg 19:2 och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten."

Apg 19:3 Då frågade han: "Vilket dop blev ni döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop."

Apg 19:4 Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus."

Apg 19:5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.

Apg 19:6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Rom 6:3-11

Rom 6:3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?

Rom 6:4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Rom 6:5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

Rom 6:6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

Rom 6:7 Ty den som är död är friad från synd.

Rom 6:8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Rom 6:9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom.

Rom 6:10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud.

Rom 6:11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

1 Ko 1:13-17

1Ko 1:13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

1Ko 1:14 Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Krispus och Gajus,

1Ko 1:15 så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn.

1Ko 1:16 Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon.

1Ko 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

1 Ko 12:13

Om Paulus här talar om att bli döpt i vatten i Andens namn eller att bli döpt i Anden eller både och, är inte klart.

1Ko 12:13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Gal 3:27

Gal 3:27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

Ef 4:5

Efe 4:5 en Herre, en tro, ett dop,

Ef 5:26

Efe 5:26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

Kol 2:11-12

I grekiskan står det:

I honom blev ni också…. eller I vilket ni också blev….

Kol 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur

Kol 2:12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.

Tit 3:5

Tit 3:5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,

Heb 10:22

Heb 10:22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

1 Pe 3:21

1Pe 3:21 Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,