Bibelns världsbild


Alla bibeltexter är från

Svenska Folkbibeln 2015

Copyright © 2024 Sune Ceder

SunesSidors press 2024


Bibelns världsbild i korta drag


Innehållsförteckning

Inledning

Varför Gud skapade människan

Det ondas ursprung

Guds syn på det onda

Grunden för en Gudsrelation

Varför leva?

Döden vad är det?

Avslutning

Inledning

Bibelns världsbild hjälper oss att förstå andliga fenomen. Dessutom hävdar Bibeln att den är sann.

Gud Yahweh den allsmäktige skapade tillsammans med sin Son universum, änglarna och människan. Allt detta gav han sen till sonen. Det står klart att Gud hela tiden följer alla händelser i universum minutiöst och sonen uppehåller hela universum.

Änglarna skapade han till tjänare åt sig själv och människan. Det verkar som de blev skapade med fri vilja och till odödliga varelser.

Varför Gud skapade människan

Gud skapade människan med sig själv som förebild. En bit av den likheten är den fria viljan och att människan är en evighetsvarelse. I samma veva som han skapade människan skapade han en evighetsplats för henne. Vidare skapade han henne med tanke på sin Son. Det finns starka antydningar till att förhållandet mellan hans Son och människan kommer att bli en nära relation som ett jordisk man och hustru relation. Vidare kommer människan att tjäna som ett kungligt prästerskap. Hon kommer också att vara med i att döma änglar.

Det ondas ursprung

På två ställen indikerar Bibeln att Satan till att börja med var Guds högsta ängel, men att han sedan blev högmodig och försökte att bli tillbedd som Gud var tillbedd. Det ser ut som om han i detta drog med sig en tredjedel av alla änglar. Som följd av det miste de sin änglaställning och nu är de därför Guds bittraste fiender. De vet att det väntar en dom och ett evigt straff för dem. I Bibeln benämns de som onda andar och demoner.

I sin fiendskap mot Gud så fick de de två första människorna på fall. Detta fall drog med sig ett fall för allt skapat på jorden. Satan, hans änglar och den fallna naturen/köttet hos människan är upphovet till alla andra religioner än Judendomen och Kristendomen. Dessutom är de upphovet till alla filosofier och ideologier som står i konflikt med Bibeln.

Satan och hans änglars strategi i relation till människan är att erbjuda henne än det ena och det andra som ser bra ut. Men de gör det alltid med en baktanke att skada henne så mycket som möjlig. En bra bild är råttfällan, där vi som bete sätter en fin matbit som skall falla råttan i smaken. Matbiten är bra, men vår avsikt är att döda råttan.

Guds syn på det onda

Eftersom Gud inte för ett ögonblick har övergivit sin skapelse så såg han med sorg på att människan var olydig och bröt med honom. Det ser ut som om det är en universell lag som alla folkslag känner till, att på ett brott uppkommer behovet av ett återställande. Det mänskliga återställandet sker antingen genom att den skyldige betalar eller blir straffad. En liknande lag gäller alla hans skapade varelser som har en fri vilja.

Grunden för en Gudsrelation

Att bryta mot Guds vilja är ett brott som fodrar ett återställande. Till det återställandet finns det bara betalning som en möjlighet. Att bryta mot Guds vilja är ett så allvarligt brott så att människan själv inte har någon möjlighet att komma upp med betalningen. Men eftersom Gud är intresserad av att han inte misslyckas med sin egen skapelse som han skapade med sin plan i åtanke, var han tvungen att komma upp med en möjlighet för att undvika att människan gick till ett evigt straff. Vägen han gjorde det på var att han lät det mest värdefulla i hela universum, sin egen son Jesus Kristus dö på korset och genom det köpte människan fri från straff.

Frågan hur det kan finnas ett evigt straff i samband med en kärleksfull Gud besvaras mer eller mindre i följande resonemang.

Gud som är en gud av kärlek och barmhärtighet är också en fullkomligt rättskaffens gud. Eftersom brottet att bryta mot Guds vilja är så allvarligt att det är omöjlig för människan att köpa sig fri. Synd ger en oändlig skuld. Så återstår bara ett evigt straff om ingen annan går in och betalar. Men på grund av sin kärlek och omtanke om sin skapelse så ordnade Gud en betalning som gäller för alla människor i alla tider, en betalning som är oändligt värdefull. Men eftersom människan är en varelse med fri vilja så kan man neka att ta emot betalning för sig själv och då återstår bara ett evigt straff.

Varför leva?

Ändamålet med de år som Gud låter människan leva på jorden under nuvarande omständigheter verkar vara som ett stort uttagnings- och träningsläger. I och med de två första människornas fall föds vi som rebelliska och olydiga varelser mot Gud och annan överhet. De dragen börjar vi se hos varje människa redan när hon är några få månader gammal. Gud sätter in varje människa i träning redan från livets början. Men på grund av vår rebelliskhet så misslyckas den ofta. Gud försöker att under vår livstid få oss att ta emot det erbjudna friköpandet från det eviga straffet.

Den som tar emot det får en garanti för en kommande tjänst i Guds rike, som också är en garanti för ett evigt liv i Guds närhet, ett evigt liv där vi kommer att leva i en värld med en ny himmel och en ny jord. I den världen finns det inte något ont, ingen sjukdom, sorg lidande eller död. Man går också in i en speciell relation med Sonen.

Gud erbjuder ett kontrakt med honom

Gud söker hela tiden att få upprätta ett kontrakt mellan sig och människan. Kyrkans huvuduppgift är att hjälpa människor att upprätta och förstå detta kontrakt.

Kontraktet upprättas när jag tar emot Gud erbjudande och säger till honom att jag för min egen del vill ha den betalning och återställelse som Jesus gjorde på korset. När man gör det så sätter Gud in i ens medvetenhet någonstans i känslan att kontraktet med honom är upprättat.

Man blir då född på nytt och blir en ny skapelse. Att det ska kännas så väldigt mycket för alla är överdrivet. En del känner stora glädekickar i detta, andra mindre, men man vet med sig att relationen med Gud nu är OK.

I och med detta tar man också avstånd från den onda andevärldens inflytande i sitt liv. Man tar också avstånd från den fallna naturens inflytande och söker inflytandet från Fadern, Sonen och den helige Ande. Det inflytandet får man genom att läsa Bibeln Guds ord, genom att tacka och lovsjunga Gud och be till honom. Vidare får man det genom att träffa samman med andra kristna i olika typer av gudstjänstfiranden.

Döden vad är det?

Döden är när människans ande och själ lämnar kroppen och går in i evigheten.

Hur kan en god Gud tillåta det onda och oskyldigt lidande i världen?

Om vi ser det hela från ett perspektiv att allt är slut i och med döden och begravningen, så kan man inte få ihop att en god och kärleksfull Gud kan tillåta både det onda och oskyldigt lidande.

Men om vi ser det från Bibelns perspektiv som säger att Gud och Jesus skall döma världen i rättfärdighet och att var och en ska få lön efter sina gärningar, så blir det förståeligt. Vi utgår då ifrån att denna värld inte är slumpmässig utan att Gud är med där hela tiden och att denna värld är ett stort uttagnings- och träningsläger inför inträdet i den eviga världen och att det i slutändan finns lön, fullständig kompensation, fullständig upprättelse och straff.

Vi går då först till dem som tror på Jesus och har fått alla sina synder förlåtna. För dem finns det inget straff som väntar utan de har en lön som väntar. Vidare så kan de räkna med att få både fullständig kompensation och upprättelse för oskyldigt lidande och lön för när de har blivit hånade eller förföljda för sin tros skull. De kommer att få höra: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” Vidare så kommer många av dem att vara tacksamma till Gud för att de har mött ondska och lidanden därför att de genom det sökt sig till Gud och närmare Gud. Vår förmåga att förstå att något är ont och vår förmåga att känna av och förstå lidandet är förmågor och sensorer som Gud har gett till oss alla människor.

Vi tror att så länge människan är ett barn så är hon inte fullt ansvarig för sina gärningar inför Gud. Därför kommer de människor som dör som barn att få både fullständig kompensation och upprättelse för den ondska och det lidande de har mött i sina liv. De kommer också att få inbjudan att ta i besittning det rike som är tillrett åt dem från världens begynnelse.

De människor som i vuxen ålder inte har tagit emot Guds erbjudande om förlåtelse kommer också att få både fullständig kompensation och upprättelse för den ondska och det lidande de har mött i sina liv under barndomsåren. Och allt annat oskyldigt lidande kommer att räknas dem till godo en dag.

Det straff de kommer att få gäller de onda handlingar som finns i deras vuxna liv. Och eftersom Gud har lagt ner förmågor och sensorer i människan till att förstå att något är ont och förmågan att känna av och förstå lidandet så kommer de att dömas om de har ignorerat lidande och ondska i världen och låtit bli att göra något åt det. De ska då bli dömda att gå bort till evigt straff.

Sen finns en fjärde grupp av människor om vilka Jesus sa att de såg det onda och lidandet i världen och gjorde något åt det. De ska då få höra på domens dag: “Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.” Matteus 25:40, 34. Teologin är att eftersom det anses att de har gjort det goda mot Jesus så gäller Jesu försoning även dem.

Paulus skriver också så här: Gud ska löna var och en efter hans gärningar, evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, juden först men också greken, men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också greken, för Gud är inte partisk. Romarbrevet 2:6-11. Till det kan läggas vad Hebreerbrevets författare skriver: Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:6. Teologin är att ett sådant sökande som dessa två beskriver leder till Jesus som ger oss förlåtelse.

Detta säger oss att både ondskan och det oskyldiga lidandet finns med i Guds plan och handlande med oss människor.

Avslutning

Styrkan hos Bibelns världsbild är att den ger en förklaring till människans ursprung samtidigt som den ger många upplysningar om livets mål och mening nu och efter döden. Den ger också varje människa en möjlighet till en bättre värld i det eviga livet.

Den ger upplysning om det onda och det goda. Den plockar in alla andra religioner och filosofier i sin världsbild.

Den ger också några få förklaringar till universums ursprung och antyder att detta universum går mot ett slut.

Den ger oss många universella: Sociala, etiska, medicinska och andliga levnadsregler.

Detta är i korta drag Bibelns världsbild.

Sune CederMina kontaktuppgifter hittar du på https://sunessidor.se/kontakt.html

Ring gärna!


Om du vill veta mer:

Gå in på: www.sunessidor.se

Börja med och läs Bibeln i Nya Testamentet.

Börja med Markus evangelium sen Apostlagärningarna vidare Efesierbrevet. Läs sen resten av evangelierna och de andra böckerna i Nya Testamentet innan du börjar i Gamla Testamentet.

Ladda ner appen Folkbibeln 2015, Fjellander Media. Läs och lyssna!